Доброто започва от нас

 

Добро­то започ­ва от нас

На 01/04/2018г в Ати­на се със­тоя про­ле­тен бла­гот­во­ри­те­лен кон­церт „Добро­то започ­ва от нас”, орга­ни­зи­ран от авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР и КДК „Нов Живец“ ‑Ати­на.
Гос­ти на тър­жес­т­во­то бяха: г‑н Пан­те­лей Спа­сов – ата­ше по кул­тур­ни­те въп­ро­си и обра­зо­ва­ни­е­то в посол­с­т­во­то ни в Ати­на, отец Сте­фан от Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ в Ати­на, г‑н Вели­за­ри­ос Кос­си­ва­ки – у‑л на кино „Алки­о­нис“. В пуб­ли­ка­та бяха пред­ста­ви­те­ли на раз­лич­ни бъл­гар­с­ки сдру­же­ния и общ­нос­ти за кое­то им благодарим.

     
Бла­го­да­ре­ние на мно­гоб­рой­ни­те спон­со­ри, кои­то се отзо­ва­ха с енту­си­а­зъм, бла­го­да­ре­ние на певе­ца Борис­лав Недев, кой­то про­пъ­ту­ва сто­ти­ци кило­мет­ри за да заста­не до нас, този ден ще бъде един от незаб­ра­ви­ми­те  на чуж­да земя.
Борис­лав Недев „нахлу“ в души­те ни от пър­вия момент на него­ва­та поява, от пър­ва­та нота коя­то чух­ме и от топ­ли­на­та на погле­да му, кой­то обгър­на при­със­т­ва­щи­те. Гла­сът му, като нео­бят­на тай­га, ни пото­пи в тай­ни­те на сте­пи­те, на любов­та и пат­ри­о­тиз­ма. Няма таки­ва думи, с кои­то може да се опи­ше това пре­жи­вя­ва­не. Няма думи, с кои­то лич­но аз мога да опи­ша, леде­ния дъх на слън­це­то, уст­рем­ния бяг на кап­ка вода към изво­ра, или тихи­те стъп­ки на вре­ме­то… Нямам таки­ва думи! А с гла­со­ва­та си палит­ра, певе­цът рису­ва­ше най-прекрас­ни­те музи­кал­ни кар­ти­ни! Кар­ти­ни, кои­то само с душа можеш да видиш, да усе­тиш, да раз­чи­таш посла­ни­я­та им и да ги запом­ниш, за да раз­каз­ваш на деца­та си за тях. Посла­ния за добро­то, кое­то наис­ти­на започ­ва от нас.
По вре­ме на кон­цер­та апло­дис­мен­ти­те на пуб­ли­ка­та не стихваха.

                         

                      

От име­то на КДК„Нов Живец“-Атина, Пла­мен Симе­о­нов – пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец“-Атина, връ­чи на Борис­лав Недев ПОЧЕТНА ГРАМОТА, ста­ту­ет­ка и автор­с­ка кар­ти­на на Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва. Отец Сте­фан пода­ри на талан­т­ли­вия ни съна­род­ник спе­ци­ал­на ико­на, а Мари­я­на Алек­сан­д­ро­ва под­не­се кош­нич­ка с „Даро­ве от Елада“.
С ПОЧЕТНА ГРАМОТА от КДК „Нов Живец”-Атина, бяха удос­то­е­ни и:
отец Сте­фан Сте­фа­нов – за него­ва­та все­от­дай­ност и нео­це­ни­ма­та под­кре­па, коя­то оказ­ва на бъл­гар­с­ка­та диас­по­ра в Атина,
г‑н Вели­за­ри­ос Кос­си­ва­ки – за под­кре­па­та и съдейс­т­ви­е­то, кои­то ни оказ­ва при про­веж­да­не­то на наши кон­цер­ти и празници.

                                  

 

Цве­тя, усмив­ки, сним­ки за спо­мен… И добро­то, кое­то про­дъл­жа­ва своя път!

В про­ве­де­на­та бла­гот­во­ри­тел­на том­бо­ла, мно­го бяха щас­т­лив­ци­те, кои­то си тръг­на­ха с голе­ми награ­ди – морал­ни и мате­ри­ал­ни. Раз­би­ра се, че най-щас­т­ли­ви бяха тези, кои­то спе­че­ли­ха дву­по­соч­ни­те без­п­лат­ни биле­ти до Роди­на­та, оси­гу­ре­ни от авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР. Ето име­на­та на всич­ки, кои­то спон­со­ри­ра­ха наша­та кам­па­ния и без коле­ба­ние, с енту­си­а­зъм заста­на­ха до твор­ци­те от „Нов Живец“ и „Бяла Ляс­то­ви­ца за Ани“:

 

Авто­бус­на фир­ма АРДА ТУР
Бис­т­ро „Пара­дайс“
Меха­на „Бал­кан“
Лили Качо­ва – поетеса
Ники Комед­вен­с­ка – поетеса
Вале­ри Стан­ков – поет
Фри­зьор­с­ки салон „Vera“
Фри­зьор­с­ки салон „VIRGINIA & KONSTANTINOS“-
Мага­зин „DAMA Cosmetics CENTER
Бъл­гар­с­ка пекар­на „Бон Апети“
Мага­зин за спал­но бельо „Αθηνιωτη“
Бъл­гар­с­ки Пра­вос­ла­вен Храм „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“ – Атина
Арт онлайн мага­зин „DASEV-ART
Галя Кара­ар­ги­ро­ва – писател
Рада Кап­ра­ло­ва – поет, художник
д‑р Пен­чо Пенов – поет
Мари­е­та Пав­лов­с­ка – художник
Мари­а­на Куз­ма­но­ва- поетеса

Сред­с­тва­та от бла­гот­во­ри­тел­на­та том­бо­ла са пред­наз­на­че­ни за лече­ни­е­то на наша­та съна­род­нич­ка Анна Бран­дийс­ка. За Ани има­ме про­ве­де­ни някол­ко бла­гот­во­ри­тел­ни кам­па­нии „Бяла ляс­то­ви­ца за Ани“. Бла­го­да­ре­ние на всич­ки, кои­то се отзо­ва­ха да я под­кре­пят в неле­кия път на лече­ние, Ани се чув­с­т­ва добре.

Бла­го­да­рим ви при­яте­ли! Бла­го­да­рим ви, че в този про­ле­тен ден бях­ме заед­но и заед­но изпра­тих­ме поред­на­та БЯЛА ЛЯСТОВИЦА от Атина.

Певе­цът Борис­лав Недев, кой­то беше спе­ци­а­лен гост на КДК „Нов Живец”-Атина, откри нача­ло­то на голе­мия про­ле­тен кон­церт на ФТФПИПЕРЛИИ“ с ръко­во­ди­тел Еле­на Цве­та­но­ва, и деца­та от БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки” към Гръц­ко-Бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилендарски“-Атина.
В кон­цер­та взе­ха учас­тие всич­ки зве­на на фол­к­лор­на­та формация:
Гру­па­та за изуча­ва­не на народ­ни хора, начи­на­е­щи­те тан­цьо­ри и Кон­цер­т­ни­ят със­тав на „Пипер­лии”. Най мно­го апло­дис­мен­ти съб­ра­ха мал­ки­те „пипер­лий­че­та” от кръ­жо­ка по народ­ни тан­ци ръко­во­ден от Еле­на Цве­та­но­ва. Гру­па­та за народ­но пее­не „Здра­вец” с ръко­во­ди­тел Ана Чав­да­ро­ва, напра­ви своя сце­ни­чен дебют. Уче­ни­ци от кръ­жо­ка по худо­жес­т­ве­но сло­во с ръко­во­ди­тел Пла­мен Симе­о­нов, реци­ти­ра­ха Лазар­с­ки нари­ча­ния. Най-атрак­тив­но бе изпъл­не­ни­е­то на деца­та от хип-хоп тан­ци с ръко­во­ди­тел Мару­ся Вла­ди­ми­ро­ва – бив­ша въз­пи­та­нич­кна на Бъл­гар­с­ко недел­но учи­ли­ще „Паи­сий Хилендарски“.

    

В про­дъл­же­ние на 2 часа, на сце­на­та взе­ха учас­тие над 60 тан­цьо­ри на въз­раст от 4 до 64 години.
В про­дъл­же­ние на два часа, ова­ци­и­те не стих­ва­ха, а изпъл­не­ни­я­та на деца­та, тан­цьо­ри­те и певи­ци­те ни оста­ви­ха без дъх!
Позд­рав­ле­ния за Пла­мен Симе­о­нов – пред­се­да­тел на КДК „Нов Живец”-Атина, г‑жа Юлия Кос­то­ва – ръко­во­ди­тел на БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки” и целия педа­го­ги­чес­ки колек­тив, посве­тил тру­да си на родо­лю­би­во­то дело да въз­пи­та­ва наши­те бъл­гар­с­ки деца!

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.