Да докоснеш Свободата

Да докоснеш Свободата

В наве­че­ри­е­то на Наци­о­нал­ния праз­ник на Бъл­га­рия 3‑ти март в гръц­ка­та сто­ли­ца стар­ти­ра нов твор­чес­ки про­ект, озаг­ла­вен “Докос­ни Сво­бо­да­та с ръце!” 

Да докоснеш Свободата

 

В наве­че­ри­е­то на Наци­о­нал­ния праз­ник на Бъл­га­рия 3‑ти март, Клу­бът на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец” и БНУ “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” в гръц­ка­та сто­ли­ца, стар­ти­ра­ха нов твор­чес­ки про­ект, озаг­ла­вен “Докос­ни Сво­бо­да­та с ръце!”

 

 

Про­ек­тът пред­ста­вя живо­пис­но плат­но, посве­те­но на Осво­бож­де­ни­е­то на Бъл­га­рия, кое­то ще бъде “докос­на­то” от ръце­те на деца, уче­ни­ци, учи­те­ли, роди­те­ли и твор­ци. Изоб­ра­же­ни­е­то на леген­дар­ния памет­ник на връх Шип­ка, е дело на худож­ни­ци­те Све­тос­лав и Мари­е­та Пав­лов­с­ки, кои­то живе­ят и тво­рят в Ати­на. До твор­ба­та, с мисъл за сво­бо­да­та и под­ви­га на геро­и­те-опъл­чен­ци, се допря­ха над 300 мал­ки и голе­ми бъл­гар­с­ки ръце. В завър­ш­ва­не­то на кар­ти­на­та със своя мла­деж­ки енту­си­а­зъм се вклю­чи и талан­т­ли­ва­та два­най­се­ток­лас­нич­ка Стел­ла Хара­лам­би­е­ва. 

След фина­ла на родо­лю­би­ва­та  твор­чес­ка мисия, по реше­ние на ини­ци­а­то­ри­те, плат­но­то ще бъде даре­но на посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Репуб­ли­ка Гърция.

 

This slideshow requires JavaScript.


 

This slideshow requires JavaScript.

 


 

This slideshow requires JavaScript.


https://www.facebook.com/КДК-Нов-Живец-Атина-1416677725245676/

https://www.facebook.com/paisiyhilendarski/

НЖ

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.