В БНУ „Паисий Хилендарски“ — Атина, Дядо Коледа раздаде обич

В БНУ „Паисий Хилендарски“ — Атина, Дядо Коледа раздаде обич

На 17 декем­в­ри 2016 г. в Ати­на се слу­чи поред­но­то от без­к­рай­ни­те чуде­са, на кои­то не само ста­ва­ме сви­де­те­ли, но и без­мъл­в­ни от въз­хи­ще­ние учас­т­ни­ци. Този път, при­чи­на за всич­ко това беше Колед­но­то тър­жес­т­во, кое­то бяха ни под­гот­ви­ли деца­та от Бъл­гар­с­ко­то недел­но учи­ли­ще „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ в Ати­на и тех­ни­те учи­те­ли.

Как­то на все­ки праз­ник орга­ни­зи­ран от недел­но­то учи­ли­ще „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ и сега, офи­ци­ал­ни­те гос­ти заеха мес­та­та си на пър­вия ред, за да се насла­дят на поред­на­та при­каз­ка, на поред­ния танц, на поред­но­то чудо претво­ре­но от деца­та ни, с упо­ри­тия труд на тех­ни­те учи­те­ли. Цър­ков­но­то насто­я­тел­с­т­во при Бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм „Св. Йоан Рил­с­ки“ в Ати­на бе пред­ста­ве­но от архи­ман­д­рит Ата­на­сий и отец Сте­фан, а Посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Гър­ция от г‑н Пан­те­лей Спа­сов – кул­ту­рен ата­ше. Гос­ти бяха и пред­ста­ви­те­ли на КДК „Нов Живец“ — Ати­на, мно­го роди­те­ли, мно­го при­яте­ли – и бъл­га­ри, и гър­ци. Защо­то въл­шеб­с­тва­та на кои­то ста­нах­ме сви­де­те­ли ни карат и ще ни карат вина­ги да пре­пъл­ва­ме зали­те за да запе­чат­ва­ме в сър­ца­та си всич­ко оно­ва, кое­то ни пра­ви гор­ди, че сме при­чи­на по няка­къв начин тези праз­ни­ци — праз­ни­ци на добро­то и на дет­с­ка­та усмив­ка да ги има.

 

Праз­ни­ци, кои­то дори след като отми­нат, не спи­рат да предиз­вик­ват прекло­не­ние към всич­ки тези учи­те­ли и въз­пи­та­те­ли, кои­то отда­ват душа­та си за да научат деца­та ни – деца­та на Бъл­га­рия, на бъл­гар­с­ко­то сло­во, бъл­гар­с­ки­те бук­ви, бъл­гар­с­ки­те хора, ръче­ни­ци, маги­я­та на теат­рал­ни­те поста­нов­ки и ефир­ни­те тан­ци на сне­жин­ки­те… Всич­ко това го видях­ме на сце­на­та в голя­ма­та зала на кино „Алки­о­нис“, на Колед­но­то тър­жес­т­во на деца­та от БНУ „Паи­сй Хилен­дар­с­ки“. Видях­ме и гор­дост­та, коя­то беше изпи­са­на на лица­та на всич­ки учи­те­ли, кои­то под­гот­ви­ха деца­та за този праз­ник. Видях­ме и съл­зи­те от обич в очи­те на роди­те­ли и гос­ти.

За актьо­ра-педа­гог Пла­мен Симе­о­нов тепър­ва ще се гово­ри. Пла­мен, с него­ви­ят про­фе­си­о­на­ли­зъм и нео­бя­тен душе­вен свят, не само под­гот­вя деца­та за реци­тал или за теат­рал­на пие­са, той учас­т­ва с тях, пре­въп­лъ­ща­ва се в роли с тях, духът му гори на сце­на­та заед­но с тях, защо­то е отда­ден до без­к­рай­ност на сво­е­то призва­ние – всич­ко за бъл­гар­с­ко­то сло­во!

Кои са думи­те, кои­то тряб­ва да под­бе­ра за да изка­жа въз­хи­ще­ни­е­то си и от учи­тел­ки­те, кои­то с гор­дост заста­на­ха до деца­та и заед­но тан­цу­ва­ха, реци­ти­ра­ха и натри­са­ха сце­на­та с огне­ни­те бъл­гар­с­ки рит­ми – Жули­е­та Джу­но­ва, Йов­ка Чане­ва, Мар­га­ри­та Димит­ро­ва, Лиля­на Цвет­ко­ва и ръко­во­ди­тел­ка­та на ФТФ „Пипер­лии“- Еле­на Цве­та­но­ва.… Поклон! Поклон пред тру­да им, поклон към дело­то им!

 

 

 

Поклон пред целия колек­тив на това огни­ще на родо­лю­бие наче­ло с ръко­во­ди­тел­ка­та на учи­ли­ще­то – г‑жа Юлия Кос­то­ва.

 

Поклон за деца­та, за роди­те­ли­те и за Све­тос­лав Пав­лов­с­ки!

Как да не се пъл­нят очи­те ни, кога­то тър­жес­т­ве­но бе връ­че­на и голя­ма­та награ­да­та за поезия на Пър­ви наци­о­на­лен уче­ни­чес­ки кон­курс за дет­с­ко Колед­но твор­чес­т­во, озаг­ла­вен „Роди се дете, Син ни се даде“, на 10 годиш­на­та Ники Пану­са­ки от БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки”, за сти­хот­во­ре­ни­е­то й „Въл­шеб­на нощ“.

 

Мно­го, мно­го са момен­ти­те, кои­то заслу­жа­ват спе­ци­ал­но вни­ма­ние: и тихи­ят танц на сне­жин­ки­те, и кос­тю­ми­те за теат­рал­ни­те поста­нов­ки, кои­то изра­бот­ват сами­те роди­те­ли, и нетър­пе­ни­е­то на всич­ки уче­ни­ци да пока­жат как­во могат, защо­то МОГАТ! И го зна­ят! Защо­то кога­то в едно сър­це гори пла­мъ­кът на родо­лю­бие, пла­мъ­кът на любоз­на­тел­ност, пла­мъ­кът на добро­то – то не само иска да пока­же как­во може, то иска всич­ки да бъдем таки­ва – все­от­дай­ни!

  

И мое­то сър­це не вед­нъж уско­ри своя ритъм пред този ден! И мои­те очи не спи­ра­ха да пре­ли­ват! От гор­дост! От това, че ста­нах сви­де­тел и без­мъл­вен учас­т­ник на един бъл­гар­с­ки праз­ник.

Бъл­гар­с­ки праз­ник в – в сър­це­то на Ати­на!

Да, Дядо Коле­да наис­ти­на дой­де и раз­да­де пода­ръ­ци на всич­ки деца – пода­ръ­ци жела­ни и очак­ва­ни. Пода­ръ­ци, кои­то освен радост носят и посла­ние – да раз­да­ва­ме обич и да оби­ча­ме Роди­на­та!

И кога­то тези деца се изпра­вят за да изре­кат „Клет­ва­та на уче­ни­ка“, аз ще бъда до тях и ще шеп­на:

С наука­та – напред по пътя нов!

Тя вина­ги наго­ре ще ме води,

щом с мъд­рост ме даря­ва и с любов

днес сло­во­то на Кирил и Мето­дий.

Закле­вам се, дори и в тру­ден час,

най-свя­та­та ми мисъл да е тази:

със сила­та на вся­ка дума аз

вели­ко­то им дело да запа­зя!

Йор­дан­ка Анд­ре­е­ва

 

    

 

     

1 коментар за “В БНУ „Паисий Хилендарски“ — Атина, Дядо Коледа раздаде обич

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.