Великденска работилничка

Великденска работилничка на светлината на душата

В дни­те пре­ди Цвет­ни­ца в Бъл­гар­с­ко­то недел­но учи­ли­ще “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” към Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” се със­тоя най-весе­ла­та Велик­ден­с­ка рабо­тил­нич­ка. След редов­но про­ве­де­ни­те учеб­ни часо­ве въз­пи­та­ни­ци­те на учи­ли­ще­то, заед­но с роди­те­ли, учи­те­ли и с твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та “Нов Живец” — Ати­на се впус­на­ха в пъс­т­ро приклю­че­ние – укра­ся­ва­не на Велик­ден­с­ки­те лам­ба­ди и боя­дис­ва­не на яйца с био­ло­гич­ни мате­ри­а­ли и тех­ни­ка деку­паж.

Великденска работилничка на светлината на душата

 

 

Неве­ро­ят­на­та фан­та­зия на деца­та съче­та­на с пре­тен­ци­о­зен вкус от сега гово­ри, че в тях е зало­же­но точ­но това – стре­меж към кра­со­та и хар­мо­ния. Нео­пи­су­е­мо е как мал­ки­те ръчич­ки сами изби­ра­ха от оси­гу­ре­ни­те пан­дел­ки, калин­ки, мънис­та, цве­тя и самос­то­я­тел­но аран­жи­ра­ха сво­и­те про­из­ве­де­ния на изкус­т­во­то. Резул­та­тът беше точ­но такъв – непов­то­ри­ми, грей­на­ли велик­ден­с­ки лам­ба­ди, кои­то доказ­ват, че роди­те­ли­те заед­но с учи­те­ли­те са постих­на­ли огро­мен успех в изява­та на деца­та като твор­чес­ки лич­нос­ти.

Вся­ко дете бе обгри­же­но със спе­ци­ал­но вни­ма­ние от г‑жа Надя Нано­ва, г‑жа Джу­ли­е­та Джу­но­ва, г- жа Йов­ка Чане­ва, г‑жа Лиля­на Цвет­ко­ва и г‑жа Юлия Кос­то­ва, коя­то е ръко­во­ди­тел на учи­ли­ще­то. Прекрас­ни­те лам­ба­ди, заре­де­ни с непод­пра­ве­на­та дет­с­ка любов са про­дъл­же­ние на бла­гот­во­ри­тел­на­та кам­па­ния под над­слов “Едно цве­те от мен” обя­ве­на от КДК “Нов Живец” — Ати­на. За Све­то­то Епи­та­фио в Бъл­гар­с­ки пра­вос­ла­вен храм “Св. Преп. Иван Рил­с­ки Чудот­во­тец” в Ати­на ще бъдат спле­те­ни най-кра­си­ви­те вен­ци – вен­ци от свет­ли­на­та на душа­та.

 

 

В тази Великденска работилничка децата се учиха не само да създават, а и да даряват. Защото най-ценното в човека е да обича, да помага, да бъде съпричастен. И точно сега е моментът, в който се учим, но не с казване, а с личен пример.

 

 

За пре­зен­та­ци­я­та е нужен JavaScript.

 

Бла­го­да­рим на всич­ки роди­те­ли за съдейс­т­ви­е­то, на твор­ци­те от КДК “Нов Живец” за вре­ме­то, кое­то отде­ли­ха и опи­та, кой­то спо­де­ли­ха.

Бла­го­да­рим и на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра “Паи­сий Хилен­дар­с­ки” за ново­то поме­ще­ние на учи­ли­ще­то — свет­ло, простор­но, огря­но от дет­с­ки усмив­ки, песен и щас­т­ли­ва глъч.

Нов Живец

 

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.