Проект “Валери Петров в Елада”

 

 

 

 

Проект  “Валери Петров в Елада. Един обичан български автор в родината на театъра” 

Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“ – 2023

Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Атина

Мен­тор на про­ек­та и пре­вод: Ген­чо Банев

 

Книга-албум Валери Петров
Кни­га-албум “Вале­ри Пет­ров в Елада”

 


 

 

Пърформанс “Морско синьо”

 

 

ЛИЛИ: Ало… ало при­каз­ки­те ли са? Искам да чуя цяла­та при­каз­ка! Тол­ко­ва е инте­рес­на! Ало­оо… искам при­каз­ка­та за моми­чен­це­то, кое­то сляз­ло в дъл­бо­ко­то… Ало­оо… И това моми­чен­це се каз­ва­ло Лили, като мен… Дааа… и сляз­ло в дъл­бо­ко­то… Да, точ­но тази… Благодаря!

ХРИЛИ: Хм… нали тряб­ва­ше да тър­сим бисер­че­то? Ще вър­вим ли? 

ЛИЛИ: И ти ще дой­деш с мен, защо­то си ми при­ятел? Най-доб­ри­ят приятел!

ХРИЛИ: Да, ще дой­да с теб и ще те пазя. Да. Да! тръг­ва­ме.

 

 

МЕДУЗКИ: Ний сме медуз­ки­те, ний сме медуз­ки­те. Но къде ни изчез­на­ха днес­ка закуските?

"Морско синьо" в YouTube
“Мор­с­ко синьо” в YouTube

 


 

 

Поста­нов­ка: Недел­чо Недел­чев 

Мас­ки: Све­тос­лав Павловски

Учас­т­ват:

Марая Зафи­ро­ва 

Любов-Ера­то Мла­де­но­вич 

Йоан­на Ене­ва 

Сиа­на-Еми­ли Зафи­ро­ва 

Димит­рис Пенис-Белас 

Сте­фа­нос-Хрис­тос Стефанов

Опе­ра­тор и мон­таж: Божи­дар Стоянов

Гра­фи­чен дизайн: Хрис­то Васи­лев 

Мен­тор и пре­вод на гръц­ки език: Ген­чо Банев

Дирек­тор про­дук­ция: Юлия Кос­то­ва 

Ати­на 2023 г

 

 


Пет приказки от Валери Петров

Бяла при­каз­ка * Коп­че  за сън * Меко каза­но * В лун­на­та стая * Пук! *   

 

 

Изда­де­на през 1986 годи­на, но чете­на и изуча­ва­на и до днес – „Пет при­каз­ки“ заслу­жа­ва да попад­не в спи­съ­ка на все­ки един чита­тел, неза­ви­си­мо от въз­раст­та му.

Книж­ка­та е кра­си­во препли­та­не меж­ду про­за и поезия, а на вся­ка нейна стра­ни­ца си личи писа­тел­с­ки­ят талант на Вале­ри Петров.

Мал­ки­те чита­те­ли ще про­че­тат за моми­чен­це на име Лили – не Мими или Вили. Ще про­че­тат и за нейната сре­ща със страш­на­та риб­ка Хри­ли и всич­ки маги­чес­ки приклю­че­ния и сре­щи с мор­с­ки живот­ни, зеле­ни водо­рас­ли. Ще про­че­тат дори и за Набръч­ка­ния човек, който мно­го бър­зал да телефонира…

Пет при­каз­ки” бър­зо ста­ват люби­ми теат­рал­ни пие­си. Изпол­з­ват тех­ни­ки на Праж­кия черен теа­тър. Още през 1987 г. пие­са­та “Пук” се играе в Гърция.


Валери Петров

 

 

Роден на 22 април 1920 годи­на, Вале­ри Пет­ров пре­кар­ва целия си живот творейки. Едва на 15 годи­ни изда­ва пър­ва­та си самос­то­я­тел­на книж­ка – поема­та „Пти­ци към север“. Истин­с­ки­ят му писа­тел­с­ки дебют оба­че настъп­ва през 1940 годи­на с пуб­ли­ка­ци­я­та на сти­хот­во­ре­ния от цикъ­ла „Нощи в пла­ни­на­та“. И от този момент ната­тък той не спи­ра да пише и твори.

Освен със сво­и­те раз­ка­зи и сти­хо­ве Вале­ри Пет­ров е извес­тен и с пре­во­ди­те си на Шек­с­пир, Гьо­те, Джа­ни Рода­ри, как­то и на мно­го дру­ги све­тов­но­из­вес­т­ни авто­ри. Инте­ре­сен факт е, че не е пре­веж­дал дирек­т­но от анг­лийс­ки език, а рабо­ти с помощ­ни преводи.

Зара­ди всич­ки свои чудес­ни дет­с­ки книж­ки е номи­ни­ран за Нобе­ло­ва награ­да. Вклю­чен е и в Почет­ния спи­сък на меж­ду­на­род­ния съвет за дет­с­ка кни­га, бла­го­да­ре­ние на една от най- извес­т­ни­те си кни­ги – „Пет приказки“.

 


 

Проект “Валери Петров в Елада" - Έργο “Ο Βαλέρι Πετρόφ στην Ελάδα

 

 

 

Про­ект на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Ати­на, Гър­ция по Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на българите“

Мен­тор на про­ек­та и пре­вод: Ген­чо Банев 

Гра­фи­чен и web дизайн: Хрис­то Василев