Валери Петров в Елада – Ο Βαλέρι Πετρόβ στην Ελλάδα


 

Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на бъл­га­ри­те“ – 2023

Проект  “Валери Петров в Елада. Един обичан български автор в родината на театъра” 

 

 

Проект “Валери Петров в Елада" - Έργο “Ο Βαλέρι Πετρόφ στην Ελάδα

 

 

♦ Цел­та на про­ек­та е попу­ля­ри­зи­ра­не на твор­чес­т­во­то на Вале­ри Пет­ров през дву­е­зич­на пие­са  у уче­ни­чес­ка  и дру­га пуб­ли­ка. Пред­ста­вя­не на бъл­гар­с­ки автор чрез теа­тър в гръц­ки­те учи­ли­ща. Съз­да­ва­не на теат­ра­лен усет у деца­та. При­об­ща­ва­не на дву­е­зич­ни деца към бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра и запоз­на­ва­не на пуб­ли­ка­та от при­ема­ща­та стра­на с твор­чес­т­во­то на голе­мия бъл­гар­с­ки поет. Съз­да­ва­не на нови въз­мож­нос­ти за раз­ви­тие на двус­т­ран­ни­те кул­тур­ни връз­ки в поле­то на дет­с­кия теа­тър. 

♦ Изпъл­ни­тел на про­ек­та: Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра  „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Атина

 

О Άγιος Ιωάννης της Ρίλας Свети Йоан Рилски

 

Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ е кул­тур­на асо­ци­а­ция, регис­т­ри­ра­на спо­ред зако­ни­те на гръц­ка­та дър­жа­ва през 2011г., под чия­то опе­ка са БНУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Фол­к­лор­но тан­цо­ва фор­ма­ция „ПИПЕРЛИИ“, Клуб на дейците на кул­ту­ра­та „НОВ ЖИВЕЦ“ ‑Ати­на, със соб­с­твен пред­се­да­тел, като колек­ти­вен член със самостойно управление.

Цел на сдру­же­ни­е­то е да пре­дос­та­вя зна­ния и инфор­ма­ция за Бъл­га­рия като попу­ля­ри­зи­ра кул­ту­ра­та, ези­ка и фол­к­ло­ра сред бъл­гар­с­ки­те и гръц­ки граж­да­ни, да пре­дос­та­вя обра­зо­ва­тел­ни услу­ги и вся­как­ва морал­на и фак­ти­чес­ка под­кре­па­на наши­те сънародници.

Орга­ни­за­ци­я­та има изгра­де­но сът­руд­ни­чес­т­во със Сдру­же­ни­е­то на мла­ди­те пси­хо­ло­зи в Бъл­га­рия, кои­то са наши пар­т­ньо­ри в съв­мес­т­на­та ни рабо­та по програ­ми­те на „Ераз­мус+“ за обмен на доб­ри прак­ти­ки в област­та на обра­зо­ва­ни­е­то, как­то и с Катед­ра Исто­рия на Вели­ко­тър­нов­с­кия уни­вер­си­тет и с Общес­т­во за кул­ту­ра и съп­ри­час­т­ност „ЩЪРКЕЛИТЕ“.

По тра­ди­ция сдру­же­ни­е­то отбе­ляз­ва със сце­ни­чен праз­ник Деня на Народ­ни­те буди­те­ли­те – 1 ноем­в­ри, като пат­ро­нен праз­ник на учи­ли­ще­то, как­то и про­веж­да еже­год­но чес­т­ва­не на Меж­ду­на­род­ния ден на кни­га­та и автор­с­ко­то пра­во – 23 април.

Посе­те­те стра­ни­ца­та

 


 

Εθνικό Πρόγραμμα “Οι άγραφες ιστορίες  των Βουλγάρων” – 2023

Έργο “Ο Βαλέρι Πετρόβ στην Ελάδα. Ένας αγαπημένος βούλγαρος συγγραφέας στην πατρίδα του θεάτρου” 

 

♦ Σκοπός του έργου είναι η προώθηση του έργου του Βαλέρι Πετρόβ μέσω μίας δίγλωσσης παράστασης σε μαθητές και άλλα ακροατήρια. Παρουσίαση ενός βούλγαρου συγγραφέα μέσω θεάτρου στα ελληνικά σχολεία. Δημιουργία θεατρικού ερεθίσματος στα παιδιά. Η συμπερίληψη των δίγλωσσων παιδιών στη βουλγαρική κουλτούρα και η εισαγωγή του κοινού από τη χώρα υποδοχής με τις δημιουργίες του μεγάλου βουλγαρικού ποιητή. Δημιουργία νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη διμερών πολιτιστικών δεσμών στον τομέα του θεάτρου των παιδιών.

♦ Ανάδοχος του έργου: Ελληνοβουλγαρικός Σύνδεσμος Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα

О Άγιος Ιωάννης της Ρίλας Свети Йоан Рилски

 

Ο Ελληνοβουλγαρικός Σύνδεσμος Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα, είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους το 2011, υπό την αιγίδα του οποίου δραστηριοποιούνται το Βουλγαρικό κυριακάτικο “Παίσιϊ Χιλεντάρσκι”, ο Φολκλορικός Χορευτικός Σχηματισμός “PIPERLII”, και η Πολιτιστική λέσχη  NOV ZHIVETS» – Αθήνα, με δικό της πρόεδρο, ως συλλογικό μέλος με ανεξάρτητη αρχή.

Σκοπός του συλλόγου είναι να παρέχει γνώσεις και πληροφορίες για τη Βουλγαρία εκλαϊκεύοντας τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τη λαογραφία μεταξύ Βούλγαρων και Ελλήνων πολιτών, να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και κάθε ηθική και έμπρακτη υποστήριξη στους συμπατριώτες μας.

Ο Σύνδεσμος έχει δημιουργήσει συνεργασία με την Ένωση Νέων Ψυχολόγων στη Βουλγαρία, οι οποίοι είναι συνεργάτες μας στην κοινή μας εργασία στα προγράμματα «Erasmus+» για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και με το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστήμιο του Βελικού Τάρνοβο και την Εταιρεία Πολιτισμού και Ενσυναίσθησης «ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ».

Παραδοσιακά, ο Σύνδεσμος γιορτάζει με σκηνικό παράσταση την Ημέρα των Λαϊκών Αφυπνιστών – 1η Νοεμβρίου, ως προστάτιδα του σχολείου, καθώς και πραγματοποιεί ετήσιο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων – 23 Απριλίου.

 

Επισκεφτείτε την σελίδα ⇒

 


 

  • Про­ект на Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“, Ати­на, Гър­ция по Наци­о­нал­на програ­ма „Нераз­ка­за­ни­те исто­рии на българите“
  • Мен­тор на про­ек­та и пре­вод: Ген­чо Банев
  • Гра­фи­чен и web дизайн: Хрис­то Василев
  • Έργο του Ελληνοβουλγαρικού Συνδέσμου Πολιτισμού „Παίσιϊ Χιλεντάρσκι“, Αθήνα, για το Εθνικό πρόγραμμα „Οι άγραφες ιστορίες των Βουλγάρων“
  • Μέντορας του έργου και μετάφραση: Γκέντσο Μπάνεβ
  • Γραφικά και web design: Χρήστος Πατσιάς