Академик Антон Дончев в Атина

Академик Антон Дончев на гости на българската общност в Атина

По повод праз­ни­ка на Народ­ни­те Буди­те­ли, отбе­ля­зан в Ати­на, Гър­ция на 4‑ти и 5‑ти ноем­в­ри, по пока­на на Бъл­гар­с­ко­то посол­с­т­во гос­ту­ва голе­ми­ят бъл­гар­с­ки писа­тел, ака­де­мик Антон Дон­чев. Зала­та на Кул­тур­ния цен­тър “Мар­кос Дра­гу­мис” в цен­тъ­ра на гра­да бе пре­пъл­не­на с бъл­га­ри дошли от Ати­на, Пат­ра и дру­ги насе­ле­ни мес­та в Гър­ция, кои­то въз­тор­же­но при­вет­с­тва­ха писателя.

 

Академик Антон Дончев на гости на българската общност в Атина

 

Ака­де­мик Антон Дон­чев, всеп­риз­на­ти­ят магьос­ник на сло­во­то, нака­ра хора­та в зала­та да при­тих­нат и да го слу­шат със зата­ен дъх. Той гово­ри за дъл­бо­ко скри­та­та или дори потъп­к­ва­на и мани­пу­ли­ра­на поня­ко­га бъл­гар­с­ка памет, за това, че Буди­те­ли е има­ло и все още са нуж­ни на Бъл­га­рия, за да оце­ля­ва бъл­гар­с­ки­ят дух.

 

 

Естес­т­ве­но въп­ро­си­те от пуб­ли­ка­та бяха насо­че­ни глав­но към рома­на му „Вре­ме раз­дел­но“ пора­ди това, че поч­ти всич­ки бяха го чели или поне гле­да­ли фил­ма по него и раз­го­во­рът пое в тази посо­ка. Раз­ка­за как за напис­ва­не­то е пол­з­вал как­то раз­ка­зи на съх­ра­ни­ли семей­на­та исто­рия родоп­ча­ни, така и източ­ни­ци от архи­ви­те във Вати­ка­на и Вене­ция. Раз­ка­за ни спе­ци­фи­ка­та на кръв­ния данък, коя­то поне за мен бе непоз­на­та до този момент и при­ема­на съв­сем опрос­те­но. Раз­го­во­рът про­дъл­жи дъл­го, а писа­те­лят не се умо­ри да раз­каз­ва и обяснява.

 

 

След тази сре­ща, коя­то ще оста­не зави­на­ги в сър­ца­та ни, дой­де ред и на позд­рав­ле­ни­я­та. От име­то на КДК „Нов Живец“ ‑Ати­на на ака­де­мик Дон­чев бе връ­чен пла­кет „За при­нос в твор­чес­т­во­то на бъл­га­ри­те в чуж­би­на“, гра­мо­та „Поче­тен член на КДК „Нов живец“ — Ати­на“ и кош­ни­ца с тра­ди­ци­он­ни кули­нар­ни про­дук­ти, цве­тя от Гръц­ко-бъл­гар­с­ко сдру­же­ние за кул­ту­ра „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“ — Ати­на, цве­тя от бъл­гар­с­кия пра­вос­ла­вен храм в Ати­на „Св. Преп. Йоан Рил­с­ки Чудот­во­рец“, цве­тя от име­то на учи­те­ли­те в гр. Пат­ра и от отдел­ни родо­лю­би­ви българи.

 

 

За мен беше чест спе­ци­ал­на­та пока­на на твор­ци­те от КДК „Нов Живец“-Атина, бла­го­да­ре­ние на коя­то, бях учас­т­ник в този све­тъл праз­ник редом с ака­де­мик Дончев.

Лили Качо­ва

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Моля, споделете мнението си за публикацията

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.