Рада Капралова

Рада Капралова — цвят от слънчевия букет

Има хора, за кои­то думи­те не сти­гат, за да ги опи­шеш като при­ятел, тво­рец, лич­ност… Един такъв нео­пи­су­ем човек е Рада Кап­ра­ло­ва – цвят от слън­че­вия букет на твор­ци­те от Клуб на дей­ци­те на кул­ту­ра­та в Ати­на “Нов Живец”. Йор­дан­ка АндрееваОби­чам да обме­ня­ме инфор­ма­ция, да зна­ем за успе­хи­те на наши­те при­яте­ли, да пра­вим така, че […]